เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยได้จัดการอบรมผู้นำเกมการ์ดพลังสิทธิ เกมบิงโกสิทธิและเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย ให้กับครูอาสาในโครงการ Teach for Thailand จำนวน 30 คน เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายผู้นำเกมเพื่อขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมดังกล่าว
 ...

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยได้รับเชิญจากโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ‪จัดการอบรมผู้นำเกมการ์ดพลังสิทธิและเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 88...

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเกมบิงโกสิทธิและเกมการ์ดพลังสิทธิให้กับผู้เข้าร่วม  โครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together: Challenge of Living...

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 4/2559 เรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว: อิสรภาพ ความเสมอภาค และนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ในโอกาสนี้...

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2559 เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะเเละมูลนิธิฟรีดริช เนามันร่วมจัดการสัมมนา “สิทธิมนุษยชน: ชาวเราหรือชาวเล เราต่างก็คือมนุษย์” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ โรงเเรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งชาวเลในพื้นที่ นักกฎหมาย ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 80...

Publications

2556
2556
2556
2555