เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้รับเชิญจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสกลนคร มาบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาของการให้เพื่อสังคมและความช่วยเหลือด้านการพัฒนา” ให้แก่นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60...

 "เสรีภาพ เสรีเพลง 2016" เป็นการประกวดแต่งเพลงเพื่อเสรีภาพจัดโดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในประเทศไทย FNF-Thailand และ นิตยสาร happening เราขอเชิญนักดนตรี นักแต่งเพลง ทุกรุ่น ทุกวัย แต่งเพลงเกี่ยวกับเสรีภาพมาร่วมประกวด!

ปีนี้เราเปิดให้ทุกคนได้ตีความเรื่อง 'เสรีภาพ' กันเต็มที่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความด้านล่างนี้แล้วตีความออกมาเป็น 'เพลง...

บาร์แคมป์ เป็นเครือข่ายการประชุมระดับสากลที่ให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีและเว็บ รูปแบบการประชุมเปิดกว้างโดยผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาความสนใจ มีการถ่ายเทความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน โดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลนี โปรแกรมต่างๆ และข้อมูลสาธารณะ  โดยในปีนี้ได้มีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานด้วยกัน โดย มูลนิธิฟรีดริชเนามันเป็นผู้หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในวันที่ 15 ตุลาคม 2016...

เมี่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2016 มูลนิธิได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ Liberalism Workshop ที่โรงแรมเอทัส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 ท่าน จากหลายหลายหน่วยงาน วิทยากรในครั้งนี้คือ คุณไรเนอร์ฮอยเฟอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการวิจัยและการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ จาก SIAP Solutions...

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีดริชเนามันร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกับกิจกรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ และการเคารพสิทธิผู้อื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559” ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ โดยมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมในวันที่ 9...

Publications

2558
2556
2556
2556

zovirax drugs http://infopillsrx.com/