เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

กลับมาอีกครั้งกับ Freedom Festival 2016 โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในประเทศไทย (FNF Thailand) ร่วมกับ TK park และนิตยสาร happening จัดงานเทศกาลแห่งเสรีภาพ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ที่จะทำให้คุณมองคำว่า ‘เสรีภาพ’ ในแง่มุมที่คุณไม่เคยรู้!
ตารางกิจกรรมงาน Freedom Festival 2016
13.00....

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนน่าน (กลุ่มงานหลักสูตรภูมิสังคมศึกษา)ร่วมกับมูลนิธิฟรีดรีช เนามัน และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดน่าน จัดการอบรม การเทคนิคในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 ผู้ร่วม 30 คน ประกอบด้วยอาจารย์วิทยาลัยชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน องค์การชุมชนจังหวัดน่าน ปรับใช้เครื่องมือปฎิบัติงาน...

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่3

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มูลนิธิฟรีดรีชเนามัน ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปการบริหารสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นวิทยากรพิเศษ

...

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิฟรีดรีชเนามันได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณที่มูลนิธิได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มกฉกส ณ ห้องประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ...

“การเคารพความเป็นคนที่ทุกคนมีเหมือนกัน” และ “การเคารพเสียงข้างน้อยโดยเสียงข้างมาก การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล การร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาลในประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น การกู้เงินหรือการตัดถนน”เป็นเสียงสะท้อนจากผู้เล่นเกมการ์ดพลังสิทธิและเกมจำลองเมืองประธิปไตย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
 ...

Publications

2556
2556
2556
2555