เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

คุณแคทรีน ผู้อำนวยการโครงการ และ ดร.แมรี่ ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ได้ต้อนรับและให้การอบรมวิธีเล่นเกมการ์ดพลังสิทธิแก่อาสาสมัครผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจากหลายประเทศ เช่น เคนย่า อังกฤษ เยอรมัน ไทย เซาท์แอฟริกา
 
...

การให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนยังคนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มี ดร.รัชดา ธนาดิเรก และ คุณณัฐ บรรทัดฐาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านการเล่นเกม และรับฟังเสียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา เรียนรู้เรื่องสิทธิผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายในอนาคต โดยการ์ดที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษมีอยู่ 2...

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนข้อที่7 ระบุว่า...

“For to be free is not merely to cast off one chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
“อิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ หากแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น”
-Nelson Mandela-
วันที่9-11 มกราคม 2017...

Publications

2016
2015
2015
2012