ข่าว

Freedom Dialogue : Germany - Thailand 4.0

Freedom Dialogue: Germany – Thailand 4.0
An event co-hosted with the German-Thai Chamber of Commerce
3. May 2017
Digitalization hosts a range of opportunities for business as well as consumer around the world. However, it also poses a range of new questions, e.g. on access rights by businesses and the state have. What can Thailand and Germany learn from each other when it comes to supporting digital innovation and securing rights to data ownership?
·       What conditions promote digital innovation in both countries?
·       Which legal frameworks allow data protection?
·       How can businesses and the state adapt to these changes and take advantage of them?
Programme:
17:00 Registration
17:15 Welcoming remarks from FNF and GTCC, incl. FNF Image-Film

ประชาธิปไตย เริ่มได้ด้วยท้องถิ่น

มูลนิธิฟรีดริชเนามันยังคงทำงานสนับสนุน ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยได้เข้าใจถึงหลักการและวิถีประชาธิปไตยที่ไม่ได้สอนผ่านทางการนักเรียนทฤษฎี แต่ชวนเรียนรู้ผ่านเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ลองสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นประชาชนที่มีสิทธิมีเสียงอย่างแข็งขัน มีการจำลองการเลือกตั้ง หาเสียง และวางนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน
โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนน่านได้เป็นผู้ประสานงานกับ องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียนในจังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน  ได้แก่ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวีย จ.แพร่  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จ.น่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จ.น่าน  เทศบาลตำบล พระพุทธบาท-เชียงคาน จ.น่าน  และ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017ให้ได้เข้าถึงความสนุกสนานของการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านสื่อการเรียนรู้เกมกระดาน เมืองจำลองประชาธิปไตย Sim Democracy

อบรมผู้นำเกมการ์ดพลังสิทธิ 23.01.2017

คุณแคทรีน ผู้อำนวยการโครงการ และ ดร.แมรี่ ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ได้ต้อนรับและให้การอบรมวิธีเล่นเกมการ์ดพลังสิทธิแก่อาสาสมัครผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจากหลายประเทศ เช่น เคนย่า อังกฤษ เยอรมัน ไทย เซาท์แอฟริกา
 
 คุณซาบีน่าเธอทำงานในบริษัทการตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ แต่หลังเลิกงานเธอเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือหลายมูลนิธิที่ทำงานด้ารการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยในการอบรมครั้งนี้เธอได้รวบรวมเพื่อนๆที่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ถูกค้ามนุษย์มาร่วมกันเล่นเกมเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้ถูกละเมิดเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง
 
คุณวีระ คุณอาวุธ คุณสมชาย เป็นผู้ดูแลบ้านเด็ก"ประกายแห่งความหวัง" คุณกูนเทอร์ ทำ children home ให้การสนุบสนุนแก่เด็กๆที่เชียงใหม่ คุณแอชลี่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าที่เคนย่า คุณลูซี่ทำงานด้านการศึกษา คุณแคลล่าทำงานกับผู้ที่ใช้ชีวิตกลางคืนและช่วยให้คนเหล่านั้นได้กลับบ้าน คุณแฟรงก์และภรรยาคุณดีเลียมาจากเซาท์แอฟริกาที่ทำงานดูแลเด็กๆมา 14ปีและทำธุรกิจเล็กๆเพื่อขับเคลื่อนงาน
 

กิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชนผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ ณ โรงเรียนเทพลีลา 20.01.2017

การให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนยังคนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มี ดร.รัชดา ธนาดิเรก และ คุณณัฐ บรรทัดฐาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านการเล่นเกม และรับฟังเสียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา เรียนรู้เรื่องสิทธิผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายในอนาคต โดยการ์ดที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษมีอยู่ 2 สถานการณ์คือ
 
1.แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาล
นักเรียนโรงเรียนเทพลีลาอธิบายเหตุผลที่เลือกการ์ดสถานการณ์ใบนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า “เราทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติใดก็ตาม เมื่อเค้าอยู่ในประเทศเรา เราก็สามารถดูแล้วเค้าได้ แม้ว่าเค้าจะไม่ใช่คนในชาติเดียวกับเรา และสิทธิมนุษยชนก็คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ได้ เราควรจะรักษาเค้าโดยไม่คำนึงถึงค่ารักษาพยาบาล”
 
2.เพื่อนของมะปรางแอบลอกบทกลอนไปส่งครู

กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2017 ณ วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนข้อที่7 ระบุว่า “เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่ว ๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่น ๆ เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย”
วันเด็กปีนี้มูลนิธิฟรีดริช เนามันจึงได้สนับสนุนโครงการ “วันเด็กอาสาพัฒนาสิทธิประชาธิปไตย” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ โดยมีอาสาสมัครจากโครงการกลุ่มบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำเล่นเกมและมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์

การอบรม Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม 9-11 มกราคม 2017

“For to be free is not merely to cast off one chain, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
“อิสระหาใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ หากแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น”
-Nelson Mandela-
วันที่9-11 มกราคม 2017 ที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้เชิญมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ร่วมกับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 40 ท่าน ในหัวข้อ “Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม”

กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 19-20 ธันวาคม 2016

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชเนามันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยภายในค่ายได้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ วาดภาพต้นไม้ประชาธิปไตย ช่วยกันคิดว่าถ้าประชาธิปไตยเปรียบเหมือนต้นไม้ ต้นไม้นี้จะเติบโตได้สวยงามแข็งแรงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หลังจากนั้นนักเรียนได้แบ่งกลุ่มโต้วาที สมมุติว่าตัวเองเป็นประเทศจะเน้นให้ความสำคัญแตกต่างกันไป คือ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับกฎหมาย ประเทศที่เน้นการตรวจสอบ ประเทศที่เชื่อว่าการเลือกตั้งคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย และประเทศที่เชื่อว่าเสรีภาพคือคำตอบของประชาธิปไตย โดยเมื่อนักเรียนได้หาข้อมูล ระดมสมองในการโต้วาทีก็พบว่า ประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ต้องมีทั้งสี่องค์ประกอบคือ ประชาชนมีเสรีภาพ ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆ โดยระหว่างที่รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเพื่อความโปร่งใส และสุดท้ายต้องมีกฎหมายที่ป้องกันการกระทำความผิด เป็นกรอบที่ไม่ให้เสรีภาพของแต่ละคนไปรุกล้ำเสรีภาพของคนอื่น ใช้เสรีภาพอย่าง

การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว:การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว

“คุกมีไวขังคนจน” เป็นถ้อยคำที่หลายคนมักยกขึ้นมาเมื่อพูดถึงกระบวนการยุติธรรม ภาพเปรียบเปรยนี้ได้สะท้อนความคิดว่าเมื่อคนมีเงินถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด มักจะได้รับการประกันตัวเพราะมีเงินพอที่จะยื่นขอประกันตัว แต่เมื่อคนจนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมักไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันชั่วคราวเพราะไม่มีเงินหรือไม่มีหลักประกันที่จะทำให้เชื่อว่าจะไม่หลบหนีจากขั้นตอนการพิจารณาดคี แต่จากศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรมพบว่า ผู้ที่หนีคดีส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีเงินหลบหนีคดี ฉะนั้นจึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงระบบการปล่อยชั่วคราวที่ต้องมีหลักประกันเป็นทรัพย์สินหรือตัวเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนให้ได้รับการปล่อยชั่วคราวได้มากขึ้น

โครงการรับฟังเสียงประชาชนในการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลก

ปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีปัญหามายาวนาน คือท่อเมนน้ำประปาแตกรั่วบ่อย น้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหลเพราะสถานีจ่ายน้ำหลักอยู่ไกล ทำให้แรงดันน้ำและอัตราไหลไม่เกียงพอ น้ำประปาในฤดูผนขุ่นแดงเพราะระยะเวลาในการกำจัดตะกอนไม่เพียงพอ ดินโคลนหลุดเข้าไปในท่อ และน้ำประปารั่วไหลต่อปีคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำประปาที่จ่ายไปทั้งหมด เทศบาลนครพิษณุโลกจึงเกิดความคิดที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ วันที่ 6 กันยายน 2016 ทีมงานเทศบาลนครพิษณุโลกนำโดย คุณหมอสุธี ฮันตระกูล รองนายกเทศมนตรี ได้ปรึกษาและขอคำแนะนำการออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น Deliberative Democracy จาก ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริชเนามัน และ อ.ชลัท ประเทืองรัตนา สถาบันพระปกเกล้า จนเกิดกระบวนการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการปรับปรุงระบบประปาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  25 เวที
โดยในทุกเวทีประชาชนจะได้รับทราบสาเหตุของปัญหาระบบประปา ค่าใช้จ่าย และ ขั้นตอนการปรับปรุงระบบประปา โดยทางทีมเทศบาลได้ศึกษาและสร้างภาพอนาคต 4 แบบ เพื่อให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ คือ
1.ขอให้เหมิอนเดิม คือ ยังไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ

โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยและการบริหารบ้านเมืองผ่านกิจกรรมเกม

มหาวิทยาลัยสกลนครได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยและการถ่ายทอดความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ชุมชนโดยรอบ จึงได้เชิญมูลนิธิฯไปถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ผ่านเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2016 ที่ผ่านมา โดยท่านคณบดีอาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี ได้มอบโจทย์ให้นักศึกษาทั้งสองสาขาเขียนคู่มือการสอนประชาธิปไตยผ่านสายตานักกฎหมายและสายตานักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาได้พูดคุยและหาคำตอบว่า กฎหมายที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกับกฎหมายที่อยู่ในระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างไร ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงบประมาณแผ่นดินผ่านการแก้ปัญหาในเกม และเรียนรู้การเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องรับฟังเสียงประชาชน และเมื่อประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศก็จะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเมื่อประเทศเกินวิกฤตโดยไม่ได้ปล่อยให้รัฐบาลเป็นผู้แก้ปัญหาเพียงลำพัง