กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2017 ณ วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนข้อที่7 ระบุว่า “เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่ว ๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่น ๆ เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย”
วันเด็กปีนี้มูลนิธิฟรีดริช เนามันจึงได้สนับสนุนโครงการ “วันเด็กอาสาพัฒนาสิทธิประชาธิปไตย” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ โดยมีอาสาสมัครจากโครงการกลุ่มบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำเล่นเกมและมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์